Bartomaud
Image default
Gezondheid

Acupunctuur helpt mentale en fysieke gezondheid

De meestemensendenkendatacupunctuurtemakenheeft met fysiekeproblemenenklachten. DItkantemakenzijn met de huid, spieren, zenuwen, etc. Maar, ook al is ditzekerwaar, kanacupunctuurookgebruiktwordenvoormentaleproblemen of ziektes. Acupunctuurkangunstigzijnvoormensen die leven met hogeniveaus van stress enangststoornissen. De stress verlichtendeelementen van acupunctuurhelpenook om de emotioneleregulatie, de algehele stemming teverbeterenen het algehelegevoel van welzijntevergroten in iemand die daarmisschienproblemen mee heeft. Acupunctuur is over de hele wereldbeschikbaar, dusook in Nederland, zoals de klinieken van acupunctuur amsterdamenacupunctuur amstelveen 

Wat doetacupunctuurpreciesbijons? 

Het hele doel van acupunctuur is om een ​​gezondheidstoestand of symptoom van eenprobleem op eenmeernatuurlijkemanierteverlichten dan bijvoorbeeldmedicatie. Met naaldjeskanacupunctuur de zenuwenenandereklachtenverlichtenenlaat de patiënt die de behandelingkrijgt erg rustig laten voelen. Nietalleendat, maar verschillendeonderzoekenhebbengemerktdatacupunctuuralleen of zelfs in combinatie met conventioneletherapieëneeneffectievebehandeling is om andereproblementebehandelen. Dit kandingenzijnzoalsmisselijkheidveroorzaakt door chirurgischeanesthesieenchemotherapiebijkanker. Zelfsverslavingkanwordenaangepakt door middel van acupunctuur 

Hoe helpt het met onzementalegezondheid? 

Zoalseerdervermeld, kanacupunctuurwordengebruiktvoorverschillendeproblemen, waarondermentale. Veel onderzoekheeft laten ziendatacupunctuureenpositief effect kanhebben op het autonomezenuwstelselenhersengebiedenzoals de prefrontale cortex, die verbandhouden met psychischeaandoeningen. Dus, die laatziendatacupunctuurinderdaadeenverschilkanmakenbijmensen met mentaleklachten. Maar iets om teonthouden is datacupunctuurgeenwondermiddel is, maar wanneer het wordtgebruiktalsonderdeel van eenintegralebenadering om het hele lichaamgezondtemaken, kan het de symptomen van psychischeaandoeningenhelpenverlichten, zoalsdepressieenbepaaldeangststoornissen. 

Hoe helpt het met onzefysiekegezondheid? 

Als het gaat om fysiekegezondheid, werktacupunctuur erg vergelijkbaaralsmentalegezondheid. Van acupunctuurpuntenwordtaangenomendat ze zowel het centrale zenuwstelselals het autonomezenuwstelselstimuleren. Hierdoorkomen er op zijnbeurtchemicaliënvrij in de spieren, de ruggengraaten de hersenen, zoalseerdervermeldvoor de mentaleproblemen. Dezebiochemischeveranderingenkunnen het natuurlijkegenezendevermogen van het lichaamstimulerenennietalleenemotioneelwelzijnbevorderen, maar ooklichamelijkeklachten die mensenkunnenhebben, zoalschronischepijnenanderefysiekeaandoeningen 

https://www.amsterdamseacupunctuur.nl/